Vad är FSC®?

Forest Stewardship Council® (FSC®) är en global icke vinstdrivande organisation som arbetar för ansvarsfullt skogsbruk världen över.

FSC fastställer standarder utifrån överenskomna principer för ansvarsfullt skogsbruk med hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska intressen.

FSC®-märkningen betyder att materialet som används för att tillverka produkten utvinns på ett ansvarsfullt sätt. Mer exakt innebär det att träet inte har avverkats på ett olagligt sätt, avverkats i strid med sedvanerätt eller medborgerliga rättigheter, avverkats i skogar där höga bevarandevärden hotas, avverkats i skogar som omvandlas till odlingar eller annat än skogsbruk eller avverkats i skogar där genmodifierade träd planteras.

Tack vare FSC-märkningen kan konsumenter och företag välja träprodukter som härrör från ansvarsfullt skogsbruk, vilket innebär att materialet har utvunnits på ett ansvarfullt sätt med hänsyn till både människa och miljö.

Läs mer på www.fsc.org.

Verktygen som nämns

graphic